Single Blog Title

This is a single blog caption

NATJEČAJ ZA IZBOR TAJNIKA SPORTSKE ZAJEDNICE GRADA PAKRACA

Sportska zajednica Grada Pakraca, na temelju zaključka Izvršnog odbora Sportske zajednice Grada Pakraca, od 24. listopada 2022. godine, objavljuje

N A T J E Č A J
za izbor tajnika Sportske zajednice Grada Pakraca, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.
Za tajnika Sportske zajednice Grada Pakraca može se kandidirati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– da je državljanin Republike Hrvatske,
– da ima najmanje srednju stručnu spremu (SSS),
– da ima odgovarajuće organizacijske i radne sposobnosti za obavljanje poslova tajnika Zajednice,
– da ima radno iskustvo od najmanje tri (3) godine,
– da aktivno sudjeluje u radu neke sportske udruge,
– da dobro poznaje rad na kompjutoru,
– da ima vozačku dozvolu B kategorije,
– da nije kažnjavan za kaznena djela iz članka 13. Zakona o športu.

Prava i obveze tajnika definirane su Statutom Sportske zajednice Grada Pakraca.
Prema odredbi članka 39. Statuta Sportske zajednice Grada Pakraca kandidat za tajnika ne može istovremeno biti predsjednik ili član bilo kojeg tijela sportske udruge, niti osnivač ili član uprave, odnosno rukovoditelj druge pravne osobe koja je članica Sportske zajednice Grada Pakraca.
Prijava na natječaj se podnosi u pisanom obliku, u roku od 7 (sedam) dana od dana objave natječaja na
web stranici Sportske zajednice Grada Pakraca (www.szgpakrac.hr), u zatvorenoj koverti, na adresu :
SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA PAKRACA,
BOLNIČKA 57
34550 PAKRAC,
S naznakom „NE OTVARAJ – NATJEČAJ“.
U razmatranje će se uzeti samo potpune i pravodobno podnijete prijave.
Uz prijavu se prilaže:
– životopis,
– preslika domovnice,
– preslika osobne iskaznice,
– preslika diplome,
– uvjerenje o nekažnjavanju.
Izvršni odbor Sportske zajednice Grada Pakraca može utvrditi potrebu provjere znanja i sposobnosti
pristupnika, a o istom će biti pravovremeno obaviješten. Izvršni odbor Sportske zajednice Grada Pakraca
ovlašten je poništiti natječaj i ne izabrati tajnika, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema
prijaviteljima – kandidatima.

PREDSJEDNIK SZGP:
Mario Lopar