Single Blog Title

This is a single blog caption

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Sportska zajednica Grada Pakraca temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15) i Odluke o privremenom korištenju poslovnog prostora u Gradskoj sportskoj dvorani, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za privremeno korištenje poslovnog prostora

prikupljanjem pisanih ponuda

 

 • Predmet natječaja je davanje na privremeno korištenje poslovnog prostora „E“ u Gradskoj sportskoj dvorani u Pakracu, Bolnička 57.

Poslovni prostor „E“,  ukupne površine 86,45 m2 sastoji se od:

 • Lokala za ugostiteljsku djelatnost od 50 m2 ,
 • Sanitarnog čvora za osoblje od 11,45 m2 i
 • Otvorene terase od 25 m2.

Korisnik prostora „E“ ima pravo koristiti zajednički sanitarni čvor u prizemlju za potrebe obavljanja svoje djelatnosti.

 • Privremeno korištenje daje se u dane prema sljedećem rasporedu:

 

Program javnih događanja u Gradskoj sportskoj dvorani
Naziv događanja Datum i vrijeme Minimalni iznos naknade  (kn)
1. Rukometni turnir „Dino Plažanin“ 4. ožujka 2017.

10:00 – 15:00

 3.000,00 kn
 

2.

Revijalna utakmica povodom obilježavanja 26. obljetnice početka Domovinskog rata:

MNK Futsal Dinamo – Udruga djece branitelja Domovinskog rata Pakrac

 

5. ožujka 2017.

16:00-20:00

 

3. Stolnoteniski turnir mlađih uzrasta 11. ožujka 2017.

09:00 – 16:00

4. Stolnoteniski turnir starijih uzrasta 12. ožujka 2017.

09:00 – 18:00

5.    Dodjela nagrada učenicima i mentorima

Priredba „Poklon mome gradu“

17. ožujka 2017.

19:00 – 21:00

6. 4. utrka povodom Dana Grada

Sajam udruga

Koncert grupe Vigor

 

 

18. ožujka 2017.

15:00 – 02:00

 

 

 

 • Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe, udruge i fizičke osobe nositelji obrta registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
 • Ponuditelj u svojoj ponudi mora navesti da se obvezuje svoju uslugu vršiti u sve dane i sate prema rasporedu u tablici iz točke 2. ovog Javnog natječaja.
 • Minimalni iznos naknade je 3.000,00 kn ( tri tisuće kuna ). Sportska zajednica Grada Pakraca nije u sustavu PDV-a prema čl. 90. Zakona o PDV-u. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i viši iznos naknade.
 • Korištenje poslovnog prostora zasniva se Ugovorom o privremenom korištenju.
 • Prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o privremenom korištenju poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, pozovu se na svoje pravo prvenstva, prilože dokaz o tome te prihvate najviši ponuđeni iznos naknade.
 • Ponuditelji koji sudjeluju na natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 500,00 kuna u korist žiro računa Sportske zajednice Grada Pakraca, broj: HR1623400091110672542 s naznakom: „Jamčevina za korištenje poslovnog prostora“ te dokaz o uplati iste priložiti svojoj ponudi.
 • Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina se vraća, a izabranom ponuditelju se uračunava u ugovoreni iznos naknade.
 • Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, jamčevina se ne vraća, a Ugovor o privremenom korištenju poslovnog prostora će se sklopiti s drugim najpovoljnijim ponuditeljem.
 • Najpovoljniji ponuditelj dužan je po primitku obavijesti o izboru, a najkasnije do četvrtka, 2. ožujka 2017. godine do 12:00 sati pristupiti potpisivanju Ugovora o privremenom korištenju poslovnog prostora u prostorijama Sportske zajednice Grada Pakraca. U suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja ugovora. Prilikom potpisivanja Ugovora, potrebno je dostaviti dokaz o uplati ugovorenog iznosa naknade umanjenog za uplaćenu jamčevinu.
 • Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:
 • Naziv/ime i adresu ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine, kontakt podaci (broj telefona, mobitela ili e-mail adresu),
 • Iznos naknade koji ne smije biti niži od početnog iznosa utvrđenog u točki 2. ovog Natječaja,
 • Izjavu ponuditelja sukladno točki 4. ovog Natječaja.

Ponudi je potrebno priložiti:

 • Dokaz o uplati jamčevine iz točke 8. ovog Natječaja,
 • Dokaz o ispunjavanju uvjeta iz točke 3. ovog Natječaja (za trgovačko društvo preslika Rješenja o upisu u sudski registar, za obrt preslika rješenja o upisu u Obrtni registar, za udruge preslika rješenja o upisu u Registar udruga),
 • Dokaz o ispunjavanju uvjeta iz točke 7. ovog Natječaja.
 • Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti isključivo poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: Sportska zajednica Grada Pakraca, bolnička 57,34550 Pakrac s naznakom „Natječaj za privremeno korištenje poslovnog prostora – ne otvarati“, najkasnije do 12:00 sati u utorak, 28. veljače 2017 Javno otvaranje ponuda zakazano je za srijedu, 1. ožujka 2017. u 12:00 sati u Gradskoj sportskoj dvorani,bolnička 57.
 • Poslovni prostor se može razgledati radnim danom u vremenu od 9:00 do 14:00 sati, uz prethodni dogovor s Sportskom zajednicom Grada Pakraca
 • Nepotpune ponude neće se razmatrati.
 • O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni odmah nakon javnog otvaranja ponuda i utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.
 • Sportska zajednica Grada Pakraca zadržava pravo poništiti natječaj u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži svoju odluku.
 • Sve ostale informacije o provedbi natječaja mogu se dobiti u Sportskoj zajednici Grada Pakraca ili na broj telefona: 0911461315

 

          Sportska zajednica Grada Pakraca